1. Navn:
  Organisasjonens navn er: Skandinavisk Barnemisjon
  Organisasjonsnr. 989 309 404
 2. Formål og oppgaver:
  Organisasjonens formål er, i samarbeid med Skandinaviska Barnmissionen i Sverige, på evangelisk kristen grunn, å drive hjelpearbeid og evangelisering blant mennesker i nød, spesielt barn, ungdom og familier i fattige land, Øst-Europa og Norden.
 3. Finansiering:
  Organisasjonens virksomhet skal finansieres ved faddergaver, bidrag fra allmennheten, organisasjoner, menigheter, bedrifter og offentlige instanser.
  Organisasjonens gaveinntekter overføres regelmessig til vårt felles misjonsarbeid via Skandinaviska Barnmissionen i Sverige.
 4. Medlemmer:
  Som medlemmer kan opptas faddere og givere fra hele landet.
 5. Årsmøte:
  Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ og består av fremmøtte medlemmene.
  Årsmøte avholdes hvert år innen l. mai.
  Årsmøtet skal behandle:
  • Konstituering
  • Års beretning
  • Årsregnskap og revisjonsrapport.
  • Budsjett
  • Valg av leder, nestleder, styremedlemmer, sekretær, regnskapsfører og revisor. Sekretær og regnskapsfører kan velges utenom styret.
 6. Styre:
  Styret leder organisasjonen mellom årsmøtene.
  Styret består av 3-5 medlemmer; -leder, nestleder og styremedlemmer. Styret i Skandinaviska Barnmissionen i Sverige har rett til å utpeke et styremedlem. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede.
  Dersom styret i Skandinaviska Barnmissionen i Sverige ikke er representert i styret skal alle innkallinger og referater vedrørende årsmøte og styret sendes Misjonssjefen i Skandinaviska Barnmissionen i Sverige.
  Styret skal ha minst 2 styremøter pr. år, og leder innkaller skriftlig til møtene med minst 14 dagers varsel.
  Dersom halvparten av styremedlemmene eller revisor ønsker det, skal leder kalle inn til styremøte innen 30 dager.
  Styret innkaller til årsmøte med minst 4 ukers varsel.
 7. Regnskap og revisjon:
  Regnskapet for organisasjonen føres av regnskapsfører som er valgt av Regnskapet revideres av en registrert/statsautorisert revisor eller av to revi av årsmøtet.
  Revidert regnskap legges fram for årsmøtet til godkjenning.
 8. Signatur og fullmakter:
  Styrets leder tegner for organisasjonen. Leder kan ikke sette organisasjonen i gjeld, eller binde organisasjonen kontraktmessig uten styrets godkjenning. Styret gir retningslinjer for fullmakter.
 9. Vedtekter:
  Endring av vedtektene skal behandles av to årsmøter med minst 3 måneders mellomrom og vedtak må oppnå 2/3 flertall ved begge behandlingene.
 10. Oppløsning:
  Oppløsning av organisasjonen skjer etter samme prosedyre som vedtektsendringer. Ved oppløsning tilfaller organisasjonens aktiva Skandinaviska Barnmissionen i Sverige.

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte i Lyngdal, mandag 9. mars 2006