Barnemisjonen har siden februar 2014 samarbeidet med Prison Fellowship Romania, PFR, i Romania. Barnemisjonen sender humanitær hjelp som distribueres innenfor PFRs virkeområder. PFR arbeider primært med personer som sitter inne eller har vært i fengsel, og deres familier. Det er også et stort arbeid for å hjelpe rom- familier. Organisasjonen arbeider forebyggende mot kriminalitet, særlig ved å hjelpe barn og hjemløse bort fra et liv på gata.

Senter for hjemløse

PFR driver to sentre for hjemløse med henholdsvis 54 og 67 plasser. Programmene er tilgjengelige for tidligere fanger over 18 år. Her mottar menn og kvinner nødhjelp som mat, hygieneartikler, klær og medisin. I et lengre perspektiv er målet å hjelpe folk til å forsørge seg selv og ta vare på heimen sin. Derfor forberedes deltakerne på å jobbe og å stå i jobb over tid.

Dagsenter for barn

PFR har et dagsenter for barn som har begått forbrytelser, men er for unge til å få rettslige konsekvenser. Her er rådgivning og terapi for både foreldre og barn. Målet er å hjelpe barn bort fra kriminalitet, både familie og utdanning spiller en stor rolle i dette. Det er oppfølging for å få barna tilbake på skolen og å støtte de som har hull i kunnskapene sine. Det organiseres idrettsaktiviteter og leirer på dagsenteret.

Program i fengsler

Målet med arbeidet i fengslene er at fanger skal komme tilbake til samfunnet når de har sonet ferdig. Gjennom programmene får menn og kvinner støtte for å forberede seg på arbeid eller utdanning. En del av arbeidet handler også om å hjelpe dem å etablere eller forbedre forholdet til familien. Det er også tilgang til kognitiv atferdsterapi som en metode for å forebygge tilbakefall til kriminalitet.